Ευρυζωνικ Δκτυα

Τα μητροπολιτικ δκτυα οπτικν ινν αποτελον πλον μια πραγματικτητα για τη χρα μας. Η ιδαιτερτητα των μητροπολιτικν δικτων (ΜΑΝ) συνσταται στο γεγονς τι αποτελον ολοκληρωμνες τηλεπικοινωνιακς υποδομς που πρπει να καλπτουν αυστηρτατες προδιαγραφς λειτουργας και δεν εναι απλ κατασκευαστικ ργα. Εναι σαφς, λοιπν, τι απαιτον ειδκευση και μεγλη τεχνογνωσα στε να καλυφθον οι πολυποκιλες ανγκες τους που ξεκινον απ τον σχεδιασμ των τηλεπικοινωνιακν αναγκν μχρι την εγγυημνη λειτουργα για πολλς δεκαετες.Η F-SYS αναλαμβνει την κατασκευ μητροπολιτικν δικτων οπτικν ινν «με το κλειδ στο χρι». τσι χει τη δυναττητα να αναλβει:


Την μελτη και τη σχεδαση των δικτων
Τη χαρτογρφηση περιοχν
Την επιλογ και προμθεια κατλληλων υλικν
Την εκσκαφ και τοποθτηση σωληνσεων και φρεατων
Εγκατσταση οπτικν ινν με την μθοδο της εμφσησης (BLOWN FIBRE)

Για την εκσκαφ οργματος μικρο πλτους (mini-trench & micro-trench) χρησιμοποιονται μηχανματα που επιτρπουν οι χωματουργικς εργασες να γνονται χωρς χληση της κυκλοφορας. Για την εγκατσταση των οπτικν ινν, χρησιμοποιε τη μθοδο «μφυσης» των καλωδων οπτικν ινν στε να επιτυγχνετε ασφαλς σμφωνα με τις προδιαγραφς και απαιτσεις των τηλεπικοινωνιακν οργανισμν.
Επσης κατασκευζει και διαμορφνει το χρο των τηλεπικοινωνιακν κμβων με την τοποθτηση ηλεκτρικν παροχν, χωρισμτων, κλιματισμο, ηλεκτρολογικν εγκαταστσεων κλπ.