Σστημα Διασφλισης Ποιτητας

Βασικ αρχ και δσμευση της F-SYS Ε.Π.Ε. αλλ και φιλοσοφα κθε στελχους της εναι να παρχει στους πελτες της κατασκευς και υπηρεσες που να καλπτουν πλρως τις συμβατικς απαιτσεις τους, να συμμορφνονται με τις σχετικς νομοθετικς και κανονιστικς απαιτσεις και να επιτυγχνουν τους στχους Ποιτητας που θτει η Εταιρεα για κθε ργο που αναλαμβνει.

Για να πετχει η F-SYS Ε.Π.Ε.:

- χει υιοθετσει Σστημα Διαχερισης Ποιτητας σμφωνα με το διεθνς πρτυπο ISO 9001: 2000 το οποο εφαρμζει σε ολκληρη την Εταιρεα και σε λες τις δραστηριτητες που χουν εππτωση στην ποιτητα των ργων της και την ικανοποηση των πελατν της.

Click to Enlarge

- Ανασκοπε και βελτινει συνεχς την κατασκευ των εγκαταστσεων και την παροχ των υπηρεσιν της, που αυτ εναι εφικτ, καθς και την αποτελεσματικτητα των διεργασιν της και κατ επκταση ολοκλρου του Σ.Δ.Π.

- Θτει μετρσιμους και αντικειμενικος στχους για την ποιτητα σε εταιρικ εππεδο, σε λειτουργικ εππεδο τμημτων / και Διεργασιν, καθς και σε ,τι αφορ τις εγκαταστσεις / υπηρεσες. Οι στχοι αυτο καθιερνονται και αξιολογονται ως προς το βαθμ επτευξης τους στα πλασια της Ανασκπησης του Σ.Δ.Π.

- Παρχει τους απαρατητους πρους για την απρσκοπτη, αποδοτικ και αποτελεσματικ λειτουργα κθε τμματος της Εταιρεας.

- Επενδει στη συνεχ κατρτιση, ενημρωση και εκπαδευση των στελεχν της, στε να παργουν την ποιτητα σε κθε τους δραστηριτητα.

- Παρακολουθε, μετρει και αξιολογε τις κρσιμες παραμτρους και Διεργασες, στε να εξασφαλζεται η Ποιτητα.

- Υιοθετντας την αρχ της συνεχος βελτωσης, η F-SYS Ε.Π.Ε. αναγνωρζει και ανταμεβει την ομαδικ εργασα καθς και την ατομικ προσπθεια, επενδει στον ’νθρωπο και σβεται τον Πελτη.

- Το Τμμα Διαχερισης Ποιτητας της F-SYS Ε.Π.Ε. εναι το μνο υπεθυνο για λα τα θματα σχετικ με την Ποιτητα, το οποο και ελγχεται πλρως και αποκλειστικ απ τη Γενικ Διεθυνση της Εταιρεας. Η F-SYS Ε.Π.Ε. λοιπν εναι σε θση να εγγυται τι λες οι απαιτσεις της Διαχερισης Ποιτητας μπορον να ικανοποιονται απλυτα και αμερληπτα.