Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Μελέτης

Η F-SYS παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και μελέτης ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων.

Για το σκοπό αυτό διαθέτει ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων μηχανικών, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών και κατ’ επέκταση της Εταιρείας.

Με πιστή και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών που επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα και οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, οι μηχανικοί της εταιρείας προσφέρουν πάντα τη βέλτιστη οικονομοτεχνική πρόταση.

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν , σε γενικές γραμμές:
• την καταγραφή και αξιολόγηση των απαιτήσεων του πελάτη,
• την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης,
• τη δημιουργία και παράδοση σχετικού φακέλου μελέτης προς τον πελάτη,
• την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον πελάτη για θέματα υλοποίησης.

Ανεξάρτητα από το είδος της διακινούμενης πληροφορίας, φωνής, δεδομένων ή εικόνας, οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν την πρόταση που ταιριάζει στο υπό μελέτη μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού ή της εταιρείας που φιλοξενεί το τηλεπικοινωνιακό σύστημα.