Υπηρεσίες Διαχείρισης και Επίβλεψης Έργων

Η F-SYS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων, που συμπεριλαμβάνουν σχεδίαση, ανάπτυξη, διαχείριση και έλεγχο τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Συστημάτων Δομημένης Καλωδίωσης, κ.λπ.

Ειδικότερα προσφέρονται:
• Σύνταξη, έλεγχος & παρακολούθηση συμβάσεων.
• Παρακολούθηση και πιστοποίηση εφαρμογής διεθνών τηλεπικοινωνιακών προτύπων στο στάδιο εγκατάστασης.
• Επιλογή υλικών & προμηθευτών με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα (UL, ISO 9000).
• Διεκπεραίωση διαδικασιών αναμόρφωσης επαγγελματικών χώρων και παράδοση τηλεπικοινωνιακής υποδομής “με το κλειδί στο χέρι”.