Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας


Οι υπηρεσίες εστιάζονται στην ολοκληρωμένη υποστήριξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής που απαιτεί η μεταβίβαση πολλαπλών μορφών πληροφορίας μέσα από τοπικά και εκτεταμένα δίκτυα υποστήριξης των λειτουργιών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.


- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ